ตู้ฆ่าเชื้อ Fog Generator Tunnel

Fog Generator Tunnel Fighting COVID-19

อุโมงค์พ่นหมอกฆ่าเชื้อไวรัส สู้ โควิด-19”


คุณลักษณะทางวิศวกรรม
o ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 100-240 โวลต์ กระแส 0.15 แอมแปร์ และมีระบบป้องกันการ
ลัดวงจร
o เปิดและปิดระบบการจ่ายน ้ายาฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยสวิทย์แสง photo sensor (แนะน า
ให้ตั้งเวลา
4 วินาที น ้ายา 20 ลิตรสามารถใช้ได้ 1500 ครั้ง)
o โครงสร้างและถาดรองน ้าทิ้งท าด้วยสแตนเลส 304 พร้อมท่อระบยน ้ำทิ้ง
o ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าและปั๊มน ้าแยกส่วนและกันน ้าได้ IP-67
o มีสัญญาณไฟและเสียงเตือนแสดงการท ำงานในขณะระบบพ่นน ้ำยาท ำงาน
o หัวพ่นหมอกขนาด 0.1 มิลลิเมตร จ ำนวน 8 หัวและสามารถปรับทิศทางการพ่นได้
o ขนาดอุโมงค์ 1.0 x 1.2 x 2.0 เมตร และน ้าหนักโดยรวมประมาณ 50 กิโลกรัม.
o แผ่นพลาสติกแข็งกันลื่นเวลาเดินเข้าไปด้านในอุโมค์
o ปั๊มน ้า 24 โวลต์ / 1.6 แอมแปร์ แรงดัน 125 PSI อัตราการไหล 150 GPD.


ข้อควรระวัง
o ห้ามเปิดตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเวลาเครื่องทำงานโดยควรจะล็อคกุญแจเสมอ
o ห้ามใช้กับสารเคมีหรือน ้ายาที่มีการติดไฟ เช่น แอลกอฮอล์ โดยเด็ดขาดซึ่งอาจเกิดเพลิงไหม้ได้เมื่อเกิดประกายไฟ
o ห้ามใช้น ้ายาเคมีที่มีการกัดกร่อน และเป็นอันตรายแก่มนุษย์และสัตว์เลี้ยง
o น ้ายาเคมีส ำหรับฆ่าเชื้อและอัตราส่วนในการผสมต้องได้รับการรับรองจาก เภสัชกรหรือ แพทย์ เท่านั้น
o บุคคลที่ทำการเติมน้ำยาต้องได้รับการอบรมและมอบหมายจากบุคลากรแผนกชีวะอนามัยและความปลอดภัย ของหน่วยงานเท่านั้น

 

VACUUM CLEANER CAPET CLEANER HIGH PRESSURE SCRUBBER  SWEEPER MACHINE

 


สนใจสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้า
สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-976-4404-8 และ sales@prolinesystem.com
หรือจะเข้าไปชมสินค้าอื่นๆของเราได้ที่ www.prolinesystem.com